2006.

 • Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 143/06)
 • Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine (NN 143/06)
 • Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 142/06)
 • Zakon o dopunama Zakona o javnim cestama (NN 138/06)
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o znaku pristupačnosti (NN 112/06)
 • ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 111/06)
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta (NN 106/06)
 • Naredba o ograničenju prometa na državnoj cesti D2 (Podravska magistrala) (NN 97/06)
 • Hrvatski sabor: Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2006. godinu (NN 83/06)
 • Hrvatski sabor: Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2006. godinu (NN 83/06)
 • Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2006. godinu (NN 76/06)
 • Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (NN 53/06)
 • Odluka o visini naknade za ispitivanje tahografa i ograničivača brzine ugrađenih u motorna vozila za pokriće troškova ovlaštenog ispitnog mjesta (NN 53/06)
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i cesta (NN 28/06)
 • Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2006. – 2010. godine (NN 24/06)
 • Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2006. godini (NN 20/06)
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provođenja, rokovima i mjerilima za obavljanje linijskog prijevoza putnika temeljem javnog poziva (NN 20/06)
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o znaku pristupačnosti (NN 15/06)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila kojima se prevoze djeca (NN 8/06