2007.

 • Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07)
 • Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti  (NN 119/07)
 • Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti  (NN 119/07)
 • Pravilnik o izvanrednom prijevozu (NN 119/07)
 • Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07)
 • Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz i prekomjernu uporabu javne ceste (NN 119/07)
 • Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07)
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provođenja, rokovima i mjerilima za obavljanje linijskog prijevoza putnika temeljem javnog poziva (NN 111/07)
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kategorizaciji autobusnih kolodvora (NN 111/07)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 102/07)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta (NN 102/07)
 • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza (NN 102/07)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka–Zagreb d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka–Zagreb (NN 82/07)
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (NN 82/07)
 • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)
 • Hrvatski sabor: Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2007. godinu  (NN 78/07)
 • Hrvatski sabor: Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2007. godinu  (NN 78/07)
 • Odluka o razvrstavanju javnih cesta u autoceste (NN 77/07)
 • Naredba o ograničenju prometa na cestama (NN 68/07)
 • Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2007. godinu (NN 68/07)
 • Pravilnik o izmjeni pravilnika o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 66/07)
 • Odluka o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o određivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima (NN 57/07)
 • Vlada Republike Hrvatske: Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta  (NN 57/07)