2008.

 • ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2009. GODINU (NN 149/08)
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA (NN 146/08)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU JAVNIH CESTA PO KOJIMA SE MORA ODVIJATI TRANZITNI PROMET TERETNIH AUTOMOBILA KROZ REPUBLIKU HRVATSKU (NN 145/08)
 • ODLUKU O OBJAVLJIVANJU PRAVILA O POTPORI U PROMETU (NN 141/08)
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RASPODJELI DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ TERETA (NN 130/08)
 • PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PRAVNA OSOBA OVLAŠTENA ZA PREGLED ISPRAVNOSTI VOZILA ZA PRIJEVOZ ADR-om ODREĐENIH OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU (NN 126/08)
 • ODLUKA O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA U DRŽAVNE CESTE, ŽUPANIJSKE CESTE I LOKALNE CESTE (NN 122/08)
 • HRVATSKI SABOR: ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI OBRAČUN FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2007. GODINU (NN 118/08)
 • HRVATSKI SABOR: ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI OBRAČUN FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2007. GODINU (NN 118/08)
 • PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI AUTOBUSI KOJIMA SE ORGANIZIRANO PREVOZE DJECA (NN 100/08)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU UVJERENJA I O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O POLOŽENOM ISPITU O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA (NN 91/08)
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA IZRAČUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I NAKNADE ZA OBAVLJANJE PRATEĆIH DJELATNOSTI (NN 91/08)
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O VISINI TROŠKOVA POLAGANJA ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA (NN 91/08)
 • PROGRAM ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA (NN 91/08)
 • PRAVILNIK O TAHOGRAFIMA I OGRANIČIVAČU BRZINE (NN 89/08)
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA U DRŽAVNE CESTE, ŽUPANIJSKE CESTE I LOKALNE CESTE (NN 83/08)
 • ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2008. GODINU (NN 82/08)
 • ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PO POSEBNOM NALOGU MINISTRA ZA 2008. GODINU (NN 81/08)
 • PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA IZ IZVORA SREDSTAVA HRVATSKIH CESTA d.o.o. U 2008. GODINI (NN 80/08)
 • ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (NN 67/08)
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU (NN 63/08)
 • ZAKON O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU (NN 60/08)
 • ODLUKA O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA U DRŽAVNE CESTE, ŽUPANIJSKE CESTE I LOKALNE CESTE (NN 54/08)
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O IZVANREDNOM PRIJEVOZU (NN 52/08)
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA (NN 42/08)
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LICENCIJAMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA I KOLODVORSKIH USLUGA (NN 13/08)
 • NAREDBA O OGRANIČENJU PROMETA NA DRŽAVNOJ CESTI D2 (PODRAVSKA MAGISTRALA) (NN 10/08)