Uvjeti za korištenje

1. OPĆE ODREDBE

Poštovani nautičari,
U nastavku teksta dati su raspoloživi podaci o sidrištima za brodice i jahte u nautičkom turizmu za čije je upravljanje dodijeljena koncesija sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama ili su dio luke otvorene za javni promet. Zabranjeno je sidrenje brodova, jahti i brodica na područjima koja su kao takva posebno naznačena na pomorskom kartama i drugim publikacijama u izdanju Hrvatskog hidrografskog instituta. Sidrenje na takvim mjestima predstavlja pomorski prekršaj za čije su kršenje predviđene visoke kazne.


2. RED NA SIDRIŠTU

Osoba koja upravlja jahtom ili brodicom odgovorna je za sigurnost plovila dok se nalazi na sidrištu pri čemu je dužna postupati prema uputama koncesionara i nadležne lučke kapetanije.

Osoba koja upravlja plovilom prilikom sidrenja mora voditi računa da plovilo bude dovoljno udaljeno od najbližih plovila u svim smjerovima i vremenskim uvjetima.
Strana brodica i jahta koja dolazi iz inozemstva dužna je najkraćim putem uploviti u luku otvorenu za međunarodni promet i ishoditi vinjetu.

Zabranjeno je sidrenje na sidrištima stranim plovilima prije ishođenja vinjete osim u slučaju više sile kada o tome treba izvijestiti najbližu lučku kapetaniju.

Za vrijeme boravka na sidrištu plovilo mora istaknuti dnevne oznake i svjetla sukladno „Međunarodnim pravilima za izbjegavanje sudara na moru“.

U slučaju bilo kakve dvojbe vezano za red na sidrištu obratite se nadležnoj lučkoj kapetaniji na VHF kanalu kao što je to navedeno u informativnoj karti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Na zahtjev osobe koja upravlja plovilom predstavnik koncesionara ili lučke uprave mora predočiti posebnu iskaznicu na kojoj je navedeno ime, odnosno naziv davatelja koncesije i koncesionara ili lučke uprave, broj iskaznice, te ime i prezime ovlaštene osobe.


3. ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA

Za vrijeme boravka na sidrištu zabranjeno je bacanje i spuštanje u more svih krutih i tekućih otpadaka i sanitarnih voda. Kršenje odredaba o zaštiti morskog okoliša strogo se kažnjava sukladno odredbama Pomorskog zakonika i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.


4. NAPLATA PRISTOJBE ZA SIDRENJE

Na sidrištima luka otvorenih za javni promet
Brod, brodica i jahta koji koriste sidrište luke otvorene za javni promet uređeno napravama za vez plaćaju pristojbu za vez umanjenu za 30%.

Brod, brodica i jahta koji koriste sidrište luke otvorene za javni promet bez naprava za vez plaćaju pristojbu umanjenu za 50%. Kada brod, brodica i jahta koriste sidrište nautičkog dijela luke plaćaju pristojbu umanjenu za 30% u odnosu na iznose na nautičkom dijelu luke.

Kriteriji za naplatu pristojbe je duljina plovila preko svega za nedjeljivi dio dana.

Koncesionar ili ovlaštena osoba lučke uprave dužan je na upit nautičara pokazati ovjereni cjenik naplate pristojbe za vez.

Ukoliko je preuzeto suho smeće ovlaštenik koncesije dužan je izdati potvrdu o preuzetom smeću sa plovila. U iznos pristojbe uračunata je i usluga preuzimanja suhog smeća sa plovila.

Na sidrištima luka posebne namjene – lukama nautičkog turizma
Koncesionar za luku posebne namjene - sidrište dužan je osobi koja upravlja plovilom izdati račun o naplaćenoj pristojbi. Ukoliko je preuzeto suho smeće koncesionar je dužan izdati potvrdu o preuzetom smeću sa plovila. U iznos pristojbe uračunata je i usluga preuzimanja suhog smeća sa plovila. Osoba koja upravlja brodom, brodicom i jahtom dužna je držati na plovilu račun i potvrdu do napuštanja teritorijalnog mora Republike Hrvatske. Koncesionar je dužan na upit nautičara pokazati cjenik naplate pristojbe za vez ovjeren od strane županije.