Ustrojstvo

Kabinet ministra
Glavno tajništvo
Samostalna služba za unutarnju reviziju Samostalna služba za odnose s javnošću Samostalna služba za europske poslove
Uprava pomorstva Uprava unutarnje plovidbe Uprava sigurnosti plovidbe Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte Uprava kopnenog prometa i inspekcije Uprava za proračun i financije Uprava za strateško planiranje i EU fondove
 
  • U R E D B A - O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE (NN 27/12, 36/12, 79/13, 65/15, 76/17) - Stupanjem na snagu ovoga Zakona Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture nastavlja s radom kao Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture