Osposobljavanje inspektora sigurnosti plovidbe na unutarnjim plovnim putovima

ZAGREB, 07.03.2018.
Stručni seminar „Osposobljavanje inspektora sigurnosti plovidbe na unutarnjim plovnim putovima“ 5. i 6. ožujka održan je u prostorijama područnog ureda Hrvatskog registra brodova (HRB) u Zagrebu s ciljem obnove te nadogradnje stečenih stručnih znanja.

Ispred Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na Seminaru su sudjelovali kap. Joško Nikolić, načelnik Sektora i Mladen Mandić, voditelj službe u Upravi sigurnosti plovidbe te Ivan Bilić-Prcić, ispred HRB-a i Željko Milković, predstavnik Savske komisije.

Seminar je realiziran modularno, odnonso, kroz održavanje prezentacija i radionica sukladno radnom programu te su polaznici apsolvirali sadržaje u okviru slijedeće tematike:
- Upoznavanje s osnovnim tehničkim zahtjevima na brodovima UPL;
- Direktiva 82/714 o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe - najvažnije značajke;
- Direktiva 2006/87 o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe;
- Direktiva 2016/1629 o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe;
- Uredba 2016/1628 o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve;
- ES-TRIN (European Standard laying down Technical Requirements for Inland Navigation vessels);
- Upute za inspektore sigurnosti vezano uz primjenu Direktiva i ES TRIN Standarda
- E-inspektor aplikacija
.

Po završetku Seminara održano je testiranje polaznika, temeljem kojega su izdani certifikati o sudjelovanju na seminaru.

Praktični dio Seminara radnog naziva „Pregled broda u službi“ trebao se održati u Slanovskom Brodu, no zbog loših vremenskih prilika odgođen je za travanj ove godine.