Održan godišnji nacionalni seminar inspektora sigurnosti plovidbe, hidro - građevinskih inspektora i inspektora unutarnje plovidbe

ZADAR, 30.11.2018.
Ovogodišnji seminar otvorio je i vodio pomoćnik ministra, kap. Siniša Orlić sa suradnicima ispred Uprave sigurnosti plovidbe, resornoga Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te uz sudjelovanje kapetana lučkih kapetanija i većega broja sudionika ispred lučkih kapetanija i pripadajućih lučkih ispostava.

Kap. Orlić u uvodnom izlaganju osvrnuo se na rad inspektora sigurnosti plovidbe i inspektora pomorskog dobra tijekom protekle, 2017. godine, a u nastavku radnoga dijela seminara bilo je riječi o aktivnostima inspekcije tijekom tekuće godine, u okviru čega je sudionicima predstavljena analiza inspekcijskih rezultata za prva tri  tromjesečja, a na temelju predstavljenog sadržaja, pomočnik ministra, kap. Orlić iskazao je zadovoljstvo postignutim rezultatima.

Predstavljen je i konačni Nacrt prijedloga Zakona o lučkim kapetanijama, sa posebnim naglaskom na inspekcijske ovlasti.

Nakon uvodnih izlaganja, voditelji odjela za inspekcijske poslove lučkih kapetanija, podnijeli su godišnja izvješća inspekcije pomorske plovidbe, hidro - građevinske inspekcije i inspekcije unutarnje plovidbe.

Na seminaru su raspravljeni svi aspekti obavljanja inspekcijskih pregleda, dok su od predstojećih aktivnosti, za sljedeću godinu najavljen daljnji rad  na edukaciji stručnih  djelatnika. Nakon uvodnog dijela gjde su prikazani rezultati rada inpsekcije  nadzora  plovhih objekata, pomorskog dobra i  nadzora plovidbe na unutarnjoj  plovidbi, rad semnara nastavljen je po stručnim grupama. Zaključeno je kako su se iInspekcijski planovi za prošlu godinu ostvaruju po planu.

Inače, na sastanku su kroz predavanja inspektora, sudionika međunarodnih seminara, obrađivane teme za pojedine kategorije inspekcije, a teme su bile sljedeće:
Kriminalističke  istrage – za onečišćenja mora sa brodova (MARPOL konvencija ) Hague;
SOLAS amandmani i amandmani drugih obvezujućih IMO instrumenata koji stupaju na snagu u 2019.;
EMSA - 49 PSC Seminar za inspektore za nadtoe stranih brodova (PSC), Lisabon;
Izvješće  Odbora za pomorsku sigurnost IMO/MSC 99, London;
EMSA - Seminar za nadzor zahtjeva Konvencije o balastnim vodama ,Lisabon;
Expert Training Safety and Enviroment , (PMoU)  Hague;
Seminar za  nadzor  borodva za rasuti teret   (PMoU);
EMSA - Seminar za analizu sumpora u gorivu (Direktiva EU 2016/802);
EMSA Training za nadzor sustava upravljanja sigurnošću ( ISM Code & Auditing Techniques) ,Lisabon
.

Na seminaru su sudjelovali i eksperti Hrvatskog registra brodova koji su prezentirali slijedeće teme:
Najnovije SOLAS zahtjeve vezane uz kodeks za primjenu sigurne  operacije krutih rasutih terete (IMSBC) Kodeks  (Marinko Popović, HRB);
MARPOL konvencija – najnoviji propisi (Vjeko Barač, HRB),
Primjena nove Direktive (EU) 2016/1629 i novih Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju brodova unutarnje plovidbe na postojeće putničke brodove i plutajuća postrojenja koja plove na plovnim putovima područja plovidbe 3 i 4 te na nepovezanim plovnim putovima RH područja plovidbe 4 (Ivan Bilić - Prcić, HRB)
.

Pomoćnik ministra, kap. Siniša Orlić je po uspješnom završetku ovogodišnjeg seminara, svim sudionicima podijelio potvrdnice o sudjelovanju.