Ministar Oleg Butković u Luxembourgu na sastanku Vijeća ministara

LUXEMBOURG, 07.06.2019.
Ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković je danas zaključio dvodnevno sudjelovanje na Vijeću ministara prometa koje je održano u Luxembourgu.

Tema ovog Vijeća održanog pod rumunjskim predsjedanjem ponajviše se odnosila na Pakete za mobilnost I i III koji su se donosili na točke vezane za kopneni promet u sklopu kojeg je prezentirano izvješće Uredbe o ubrzanju realizacije transeuropske prometne mreže (TEN-T). Također, jedna od točaka se odnosila i na izvješće o napretku prijedloga izmjene Direktive o korištenju unajmljenih vozila kao i prijedlog izmjene Direktive o teškim teretnim vozilima (Eurovinjeta).

Na Vijeću je također prezentirano izvješće o napretku Uredbe o pravima putnika u željezničkom prometu čijim će se donošenjem bolje regulirati i osnažiti prava putnika u željezničkom prometu, ali i povećati pristupačnosti osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.

Predstavljen je Prijedlog izmjene Direktive o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture budući da je strateški cilj EU-a da se do 2020. godine broj smrtnih slučajeva na cestama smanji za polovinu u odnosu na broj iz 2010. godine. Hrvatska je po ovom pitanju u potpunosti podržava navedenu Direktivu a u prilog navedenom govori i nedavno ugovoren projekt sanacije crnih točaka na državnim cestama kojim će se kroz europska sredstva sanirati 23 opasna mjesta koja su detektirana ovim projektom.

Na drugom danu Vijeća ministri su raspravili točke vezane za telekomunikacije gdje su predstavljeni zaključci o budućnosti visoko digitalizirane Europe nakon 2020. te je predstavljeno izvješće o napretku o Uredbi o e-privatnosti.

Ovo Vijeće je je ujedno bila i prilika za bilateralne susrete sa dugim ministrima prometa gdje je ministar Butković iskoristio priliku i predstaviti prioritete skorašnjeg hrvatskog predsjedanja Europskom unijom. Budući da je Hrvatska zemlja sa razvijenom cestovnom mrežom i sa dugogodišnjom pomorskom tradicijom, glavni prometni prioriteti predsjedanja će biti unaprjeđenje i dovršetak Trans-europskih prometnih mreža (TEN-T) te pomorstvo, s posebnim naglaskom na temama aktualnim u europskom kontekstu:  zaštiti morskog okoliša od onečišćenja s brodova te daljnjoj digitalizaciji u pomorstvu.