Nadzorni odbori / Upravna vijeća

05.06.2019. - -
Objava imena predloženih kandidata za članove nadzornog odbora u trgovačkom društvu ACI d.d. - Sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom  javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata  ("Narodne novine", broj 140/2009) i Smjernicama za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja  zakona, drugih propisa i akata, a  u skladu s člankom 7. Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora ("Narodne novine", broj 12/2019), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje imena predloženih kandidata za članove nadzornog odbora trgovačkog društva ACI d.d.:

Dražen Ivanušec, dipl.iur.
22.03.2019. - JAVNI NATJEČAJ - za odabir kandidata za članove Uprave trgovačkog društva Jadrolinija Rijeka

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 (petnaest) dana  od dana objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresuMinistarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom: 'Prijava na natječaj - za člana uprave Jadrolinija Rijeka – ne otvarati'
25.02.2019. - -
Objava imena predloženih kandidata za članove nadzornog odbora u HŽ putnički prijevoz d.o.o.

Sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom  javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata  (“Narodne novine", broj 140/2009) i Smjernicama za primjenu Kodeksa  savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja  zakona, drugih propisa i akata, a  u skladu s člankom 7. Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora ("Narodne novine", broj 12/2019), u sklopu portala 'e-Savjetovanja' objavljena su imena predloženih kandidata za članove nadzornog odbora HŽ putnički prijevoz d.o.o., na poveznici 'Prijedlog kandidata za članove nadzornih odbora pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku'.
07.02.2019. - JAVNI NATJEČAJ - za imenovanje tri člana Upravnog vijeća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od 8 (osam) dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: 'Za javni natječaj za člana Upravnog vijeća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu'
07.02.2019. - O D L U K A - o poništenju Javnog natječaja za imenovanje tri člana Upravnog vijeća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, objavljen u Narodnim novinama broj 95 od 26. listopada 2018. godine, na web-stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u Jutarnjem listu od 26. listopada 2018. godine te u Večernjem listu od 26. listopada 2018. godine
23.01.2019. - JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za člana Uprave trgovačkog društva HP - Hrvatska pošta d.d. – 1 (jedan) izvršitelj / 1 (jedan) izvršitelj na razdoblje od 4 (četiri) godine
Na temelju Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine broj 19/17, 52/18), a u vezi s člankom 31. i 73. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine 52/18), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, objavljuje JAVNI   NATJEČAJ za odabir kandidata za člana Uprave trgovačkog društva Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb –1 (jedan)  izvršitelj na razdoblje od 4 (četiri) godine >>> više >>>

NAPOMENA
Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 (petnaest) dana  od dana objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu:  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, , s naznakom: „Prijava na natječaj - za člana Uprave HP - Hrvatska pošta d.d.– ne otvarati

03.10.2018. - JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za člana Uprave trgovačkog društva Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb / 1 (jedan) izvršitelj na razdoblje od 4 (četiri) godine

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine broj 19/17), a u vezi s člankom 31. i 73. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine 52/18), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, objavljuje JAVNI   NATJEČAJ za odabir kandidata za člana Uprave trgovačkog društva Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb –1 (jedan)  izvršitelj na razdoblje od 4 (četiri) godine >>> više >>>

NAPOMENA
Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 (petnaest) dana  od dana objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu:  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom: „Prijava na natječaj - za člana Uprave Hrvatskih cesta d.o.o. – ne otvarati.“

27.12.2017. - JAVNI POZIV - za predlaganje kandidata za pet članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
Prijave kandidata za članove Vijeća Agencije podnose se u pisanom obliku i u zatvorenoj omotnici, u roku 15 dana od dana objave ovoga Javnog poziva, na sljedeću adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 10 000 Zagreb, Prisavlje 14 s naznakom: "Prijava kandidata za člana Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti".
08.12.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za imenovanje dva člana Upravnog vijeća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu
08.12.2017. - ODLUKA - o poništenju Javnog natječaja za imenovanje dva člana Upravnog vijeća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, objavljen u Narodnim novinama broj 64 od 5. srpnja 2017. godine, na web-stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i u Jutarnjem listu od 6. srpnja 2017. godine.
06.10.2017. - OBAVIJEST - razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvijete iz Javnog natječaja za imenovanje dva člana Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa održat će se u ponedjeljak 16. listopada u 10.00 sati u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture / 8. kat, soba 804 / Prisavlje 14, Zagreb
21.04.2017. - JAVNI NATJEČAJ - za odabir kandidata za člana Uprave trgovačkog društva Croatia Airlines d.d. iz Buzina
18.08.2016. - PONIŠTENJE JAVNIH NATJEČAJA - Državni ured za upravljanje državnom imovinom poništava javne natječaje za odabir člana Uprave društva i direktore društava na temelju Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine broj 33/16 i 43/16):


- za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o., Dobrota 24, 20213 Čilipi,

- za odabir direktora društva HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o., Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2,

- za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o., Velika Gorica, Rudolfa Fizira 1, 10150 Zagreb,

- za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA OSIJEK d.o.o. za usluge u zračnom prometu, Klisa, Vukovarska 67,

- za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o., Omišalj, Hamec 1,

- za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA SPLIT, d.o.o., K. Štafilić, Cesta dr. Franje Tuđmana 1270,

- za odabir člana Uprave društva ZRAČNA LUKA PULA d.o.o., Ližnjan, Valtursko polje 210,

- za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA ZADAR d.o.o., Ul. I. br. 2/a, 23222 Zemunik Donji

Obrasci - Pravne osobe
Predlošci obrazaca za ispunjavanje Izjave za kandidata za člana nadzornog odbora / Izjave za kandidata za predsjednika ili člana uprave sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, broj: 33/16, 43/16 i 109/16), odnosno, osobe ovlaštene za zastupanje sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 19/17) >>> OBRASCI >>>