Inspekcija cestovnog prometa

Sektor inspekcije cestovnog prometa obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje upravno područje cestovnog prometa, sigurnosti cestovnog prometa i prijevoza opasnih tvari.
 
Poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorom i prati njihovo izvršenje.
 
Sektor inspekcije cestovnog prometa provodi inspekcije nadzore nad provođenjem sljedećih Zakona:
  • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/2004, 48/2005, 151/2005, 111/2006, 63/2008, 124/2009, 91/2010, 112/10)
  • Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (NN 60/2008, 124/2010)
  • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/2007)
  • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10) s osnove članka 4. stavak 2. i članka 281.
 
Za obavljanje poslova Sektor inspekcije cestovnog prometa ustrojeni su:
  • Odjel inspekcije cestovnog prometa
  • Odjel inspekcije prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu
  • Odjel inspekcije sigurnosti cestovnog prometa

Radi obavljanja poslova iz djelokruga inspekcije cestovnog prometa ustrojavaju se u okviru Sektora na području županija radna mjesta inspektora cestovnog prometa koji se raspoređuju u jedan od navedenih odjela.


Odjel inspekcije cestovnog prometa obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja cestovnog prometa kao što su: prijevoz putnika (linijski unutarnji i međunarodni, posebni linijski prijevoz, povremeni prijevoz, prijevoz za vlastite potrebe, taxi prijevoz), prijevoz tereta (unutarnji međunarodni i prijevoz za vlastite potrebe) izvanredni prijevoz, kolodvori, te drugi poslovi iz Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Odjel inspekcije prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja prijevoza opasnih tvari u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari, odredbama Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR), te drugim posebnim propisima i međunarodnim ugovorima, kao što su: nadzor pravnih i fizičkih osoba koje sudjeluju pri prijevozu opasnih tvari (provjere na cesti), nadzor ustanova za provedbu osposobljavanja sigurnosnih savjetnika i vozača, nadzor pravne osobe za pregled ispravnosti vozila za prijevoz opasnih tvari; prati putem utvrđenih nepravilnosti i nedostataka stanje utjecaja prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu i poduzima propisane mjere, surađuje i sudjeluje u radu međunarodnih tijela i inspekcijskih službi iz svog djelokruga, kao što su: radna skupina WP15 za nadzor i prijevoz opasnih tvari pri UN i koordinirane međunarodne nadzorne akcije te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na djelokrug Odjela.

Odjel inspekcije sigurnosti cestovnog prometa
Odjel inspekcije sigurnosti cestovnog prometa obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja sigurnosti cestovnog prometa sukladno Zakonu o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, te drugim posebnim propisima i međunarodnim ugovorima iz područja sigurnosti cestovnog prometa, kao što su: nadzor radnog vremena i obveznih odmora mobilnih radnika (vrijeme vožnje, prekid vožnje, dnevni i tjedni odmor), nadzor nad radionicama koje na temelju dozvole Ministarstva mogu obavljati djelatnosti provjere i preglede tahografa, ugradnju i ispitivanje tahografa, popravak i demontažu tahografa, provjere na cesti, provjere u prostorima tvrtki, nadzor vozila u pogledu najveće dopuštene mase, dimenzija i osovinskog opterećenja i provedbe uvjeta iz posebnih propisa, surađuje i sudjeluje u radu međunarodnih tijela i inspekcijskih službi iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na djelokrug Odjela.