Samostalna služba za unutarnju reviziju

Članak 160.

Samostalna služba za unutarnju reviziju Samostalna služba za unutarnju reviziju provodi unutarnje revizije za cjelokupno Ministarstvo i u institucijama iz nadležnosti Ministarstva, te daje objektivno stručno mišljenje i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Ministarstva te u institucijama iz nadležnosti Ministarstva. Služba procjenjuje sustave, procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima, provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije usklađenim s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora, testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Ministarstva, obavlja revizije informacijskih sustava, financijske revizije i revizije uspješnosti poslovanja i daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava, izrađuje strateške i godišnje planove revizije, obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi, obavlja reviziju o korištenju sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija, izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru, prati provedbe preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija, izrađuje izvješća o radu Službe i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima, surađuje sa Sektorom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova, prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije, surađuje s drugim jedinicama unutarnje revizije korisnika proračuna i institucija iz nadležnosti i drugim vanjskim revizijama.