Samostalna služba za europske poslove

Članak 160.

Samostalna služba za europske poslove sukladno djelokrugu i na razini Ministarstva koordinira izradu prijedloga nacionalnih stajališta i drugih dokumenata potrebnih za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu institucija i tijela Europske unije, na razini Ministarstva koordinira praćenje ispunjavanja obveza koje proizlaze iz obveze usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, na razini Ministarstva djeluje kao kontakt točka za primanje i distribuciju dokumenata Europske unije, te sudjeluje u pripremi i provedbi drugih aktivnosti vezanih uz članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Za obavljanje poslova Samostalne službe za europske poslove, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

11.1. Odjel za EU legislativu u donošenju

11.2. Odjel za provođenje EU legislative

Članak 161.

Odjel za EU legislativu u donošenju sukladno djelokrugu i na razini Ministarstva koordinira pripremu i sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta koja usvaja Vlada Republike Hrvatske kao i drugih dokumenata Republike Hrvatske za sastanke radnih skupina u području prometa i telekomunikacija, sastanke Odbora zamjenika Stalnih predstavnika pri Europskoj uniji (COREPER I) za dosjee u nadležnosti Ministarstva, kao i Vijeća ministara u formatu prometa i telekomunikacija; prati i analizira politike EU u nadležnosti Ministarstva; koordinira izradu dokumenta kojim se određuju prioritetni dosjei EU za praćenje od strane Republike Hrvatske u područjima u nadležnosti Ministarstva, prati stajališta i aktivnosti institucija i tijela EU i država članica EU vezano uz prioritetne dosjee, te izrađuje dokumente s pregledom stanja spomenutih dosjea za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora; te sudjeluje u pripremi i provedbi drugih aktivnosti vezanih uz članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

11.2. Odjel za provođenje EU legislative

Članak 162.

Odjel za provođenje EU legislative sukladno djelokrugu i na razini Ministarstva koordinira izradu i prati provedbu dijelova Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU u nadležnosti Ministarstva; koordinira aktivnosti ustrojstvenih jedinica Ministarstva radi učinkovitog usvajanja pravne stečevine EU; izrađuje redovita izvješća o provedbi Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU; na razini Ministarstva koordinira obavješćivanje Europske komisije o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo; zaprima i analizira očitovanja ustrojstvenih jedinica Ministarstva o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo; koordinira izradu odgovora u postupku zbog povrede prava EU u području nadležnosti Ministarstva, koordinira rad nadležnih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te pruža stručnu i tehničku potporu.