Interni akti

Za sve informacije vezane uz postupke javne nabave koje provodi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture možete se obratiti Službi za javnu nabavu na adresu
elektroničke pošte javna.nabava@mmpi.hr.